Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan TG 15379 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao số “16” luồng hàng hải Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 61/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan TG 15379 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao số “16” luồng hàng hải Đồng Nai

 ĐNA – 02 – 2021

Vùng biển:    tỉnh Đồng Nai

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai

        Căn cứ Văn bản số 154/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 02/3/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác trục vớt sà lan TG 15379 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao số “16” luồng hàng hải Đồng Nai.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, sà lan TG 15379 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao số “16” luồng hàng hải Đồng Nai đã được trục vớt, di dời và không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/02/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

- Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

- Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

- website www.vms-south.vn;

- Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

- Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thi công trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86 km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Điều chỉnh 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ