Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt tàu BẠCH ĐẰNG bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 145/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt tàu BẠCH ĐẰNG bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

 BTN – 13 – 2021

Vùng biển:    tỉnh Bình Thuận

        Căn cứ Văn bản số 437/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 20/5/2020 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc tình hình xử lý tàu Bạch Đằng bị chìm trên khu vực vùng biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, tàu BẠCH ĐẰNG bị chìm tại vùng biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đã được trục vớt, di dời và không còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực.

Thông báo hàng hải số 69/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/3/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ HH Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao “S1”, “S2” báo hiệu vùng nước thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty cổ phần phát triển Logistics Quang Minh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số độ sâu vùng nước bến cầu cảng 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 3B, 4B, 1C và 2C của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè