Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 50/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 08 – 2019

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ Văn bản số 17/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 25/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc di chuyển sà lan SG-7190 và sà lan SG-7191,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, sà lan SG-7190 và sà lan SG-7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp đã được trục vớt và di dời ra khỏi khu vực, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên luồng hàng hải Soài Rạp.

Thông báo hàng hải số 35/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/3/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hoàn thành trục vớt sà lan LA 05485 bị chìm tại khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải