Thứ tư, 30/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 10 – 2020

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ văn bản số 180/CTBĐATHHĐNB ngày 01/03/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vớt sà lan VL – 11311 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” đã được trục vớt và di dời đến nơi neo đậu an toàn, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp.

        Thông báo hàng hải số 23/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/02/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 7.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam