Thứ năm, 02/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 10 – 2020

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ văn bản số 180/CTBĐATHHĐNB ngày 01/03/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vớt sà lan VL – 11311 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” đã được trục vớt và di dời đến nơi neo đậu an toàn, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp.

        Thông báo hàng hải số 23/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/02/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam