Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 08 – 2019

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

        Căn cứ Văn bản số 151/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 01/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vớt tàu cá BĐ94005TS,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   đã được trục vớt và di dời ra khỏi khu vực, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 19/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 25/02/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật khu nước cầu cảng xăng dầu PETEC Cái Mép trên sông Thị Vải

Về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KĐN-01”, “KĐN-02”, “KĐN-03”, “KĐN-04” cho đường ống dẫn khí vượt sông qua luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Độ sâu khu nước trước Cảng Gò Dầu A