Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời xác tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời xác tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BTN – 10 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Văn bản số 638/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 01/7/2019 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc hoàn thành công tác trục vớt xác tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm tại khu vực nằm cách mũi Dinh khoảng 18 hải lý về hướng Nam Tây Nam trên vùng biển tỉnh Bình Thuận đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực nêu trên, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Thông báo hàng hải số 159/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/8/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHToàn.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT2 trên luồng Quy Nhơn

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu