Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động khảo sát địa hóa công trình dầu khí tại Lô 114 & 116 ngoài khơi Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoạt động khảo sát địa hóa công trình dầu khí tại Lô 114 & 116 ngoài khơi Việt Nam

VTU  –  11 – 2019.

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản số EVN-O-086/HHY-LD-2019 ngày 25/3/2019 của Eni Vietnam B.V về việc Công bố thông báo hàng hải hoạt động khảo sát địa hóa công trình dầu khí tại Lô 114 & 116 ngoài khơi Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Eni Vietnam B.V sẽ thực hiện hoạt động khảo sát địa hóa công trình dầu khí tại Lô 114 & 116 ngoài khơi Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Khu vực khảo sát đối với Lô 116 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ WGS-84, Zone 49N
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 16026’06,8702”N 108043’11,0385”E
2 16029’50,8670”N 108043’15,8375”E
3 16029’44,0090”N 108055’11,3866”E
4 16026’05,1456”N 108055’10,5438”E
  1. Khu vực khảo sát đối với Lô 114 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ WGS-84, Zone 49N
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 16054’44,5317”N 108028’19,2305”E
2 16047’28,9473”N 108026’24,8274”E
3 16055’439,8832”N 108024’56,5986”E
4 16048’28,4757”N 108023’06,5599”E
  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát như sau:

- Tên tàu: FUGRO EQUINOX.

- Quốc tịch: Malaysia.

- Kích thước: Dài 60m; rộng 16m, chiều sâu 4,85m.

- Hô hiệu: C6AJ8.

- Màu sắc: Đỏ, Trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến của tàu FUGRO EQUINOX hoạt động tại lô 114 & 116 khoảng 20 ngày tính từ ngày tàu đến vị trí nêu trên (từ ngày 05/4/2019 đến ngày 24/4/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu khảo sát FUGRO EQUINOX có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiệu 02 hải lý và cách xa khu vực có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Eni Vietnam B.V./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Nhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật trạm điều tiết trung tâm, trạm hạ lưu và phao BHHH “K1” phục vụ thi công cầu Phước Khánh

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “26A” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải