Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động thi công rải ống cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 121/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoạt động thi công rải ống cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

VTU  –  40 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 623/ĐNB-XD ngày 08/06/2020 của Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải hoạt động rải ống cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ sẽ tiến hành hoạt động rải ống cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, chi tiết như sau:

  1. Khu vực sà lan TOS Hạ Long và các tàu hỗ trợ hoạt động rải ống được giới hạn bởi lý trình theo thiết kế có tọa độ:
TT Lý trình theo thiết kế Tọa độ theo WGS-84
1 Từ KP 325.547 10022’52.379” N, 107014’48.680” E
2 Đến KP 324 10022’11.6541” N, 107015’13.1651” E

( Số liệu tọa độ do Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng sà lan TOS Hạ Long như sau:

– Tên tàu: TOS Hạ Long

– Quốc tịch: Việt Nam.

– DWT/GRT: 9954/11563

– Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 113,081m x 28,5m x 4,62m

  1. Danh sách các tàu hỗ trợ kéo, thu/thả neo:
TT Tên tàu hỗ trợ kéo, thu/thả neo Đặc điểm nhận dạng
1 Ngọc Long 02 - Tên tàu: Ngọc Long 02.

– Quốc tịch: Việt Nam.

– DWT/GRT: 1320/1197

– Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 56,0m x 13,5m x 5,14m

2 PTSC CHI LINH - Tên tàu: PTSC CHI LINH

– Quốc tịch: Việt Nam.

– DWT/GRT: 2464,8/2532

– Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 70,7m x 16,0m x 5,4m

3 BINH AN VICTORIA - Tên tàu: BINH AN VICTORIA

– Quốc tịch: Việt Nam.

– DWT/GRT: 994,7/1069

– Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 57,05m x 12,3m x 4,5m

  1. Thời gian lắp đặt: Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn với sà lan TOS Hạ Long và các tàu hỗ trợ có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ –  CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng PV Shipyard

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) gói thầu L thuộc của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (cầu chính) và khu nước trước bến, vũng quay tàu, luồng vào bến tạm

Về việc Sà lan SG 3289 đã được di dời đến khu vực sông Gò Gia