Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động thi công rải ống dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 125/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoạt động thi công rải ống dự án  “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh

­­

VTU – 43 – 2020

Vùng biển:    Việt Nam

Căn cứ văn bản số 642/ĐNB-XD ngày 12/06/2020 của chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Ban QLDA khí Đông Nam Bộ (Ban ĐNB) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải hoạt động thi công rải ống dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh,  và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Ban QLDA khí Đông Nam Bộ sử dụng sà lan TOS Hạ Long và các tàu hỗ trợ tiến hành hoạt động thi công rải ống bổ sung đoạn từ KP 324 đến KP 295 sau khi hoàn thành rải ống từ KP325.547 đến KP324 thuộc dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh, chi tiết như sau:

 1. Khu vực sà lan TOS Hạ Long và các tàu hỗ trợ cho TOS Hạ Long tiến hành hoạt động thi công rải ống bổ sung đoạn từ KP 324 đến KP 295 được giới hạn bởi lý trình theo thiết kế có tọa độ:
STT Lý trình theo thiết kế Tọa độ theo WGS-84
1 Từ KP324 10°22’11.6541”N, 107°15’13.1651”E
2 Đến KP295 10°11’01.675”N, 107°26’23.310”E

(Số liệu tọa độ do Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Ban QLDA khí Đông Nam Bộ cung cấp)

 1. Đặc điểm nhận dạng sà lan TOS Hạ Long như sau:
 • Tên tàu: TOS Hạ Long
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • DWT/GRT: 9954/11563
 • Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 113.081m x 28.5m x 4.62m
 1. Danh sách các tàu hỗ trợ kéo, thu/thả neo:
STT Loại phương tiện Tên phương tiện Đặc điểm nhận dạng
1 Tàu hỗ trợ kéo, thu/thả neo NGOC LONG 02 -         Quốc tịch: Việt Nam

–         DWT/GRT: 1320/1197

–         Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 56.0m x 13.5m x 5.14m

2 Tàu hỗ trợ kéo, thu/thả neo PTSC CHI LINH -         Quốc tịch: Việt Nam

–         DWT/GRT: 2464.8/2532

–         Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 70.7m x 16.0m x 5.4m

3 Tàu hỗ trợ kéo, thu/thả neo BINH AN VICTORIA -         Quốc tịch: Việt Nam

–         DWT/GRT: 994.7/1069

–         Kích thước (LOA x Breadth x Max draft): 57.05m x 12.3m x 4.5m

 1. Thời gian hoạt động của TOS Hạ Long và các tàu hỗ trợ dự kiến:
 • Ngày bắt đầu: 14/06/2020.
 • Ngày kết thúc: 30/06/2020.

Hướng dẫn hành hải:

 • Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với sà lan TOS Hạ Long cùng các tàu hỗ trợ có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ nêu trên trong thời gian hoạt động để đảm bảo an toàn hành hải.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Ban QLDA khí Đông Nam Bộ (Ban ĐNB) ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Khảo sát địa chất tại Lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang