Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động thi công rải ống, lắp đặt PLEM, thi công đấu nối spools ngầm dưới biển, tiền chạy thử, chạy thử, đào hào chôn ống thuộc Dự án “đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 130/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoạt động thi công rải ống, lắp đặt PLEM, thi công đấu nối spools ngầm dưới biển, tiền chạy thử, chạy thử, đào hào chôn ống thuộc Dự án “đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”

­­

VTU – 44 – 2020

Vùng biển:    Việt Nam

Căn cứ văn bản số 265/DAK-KTGS ngày 17/06/2020 của chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty QLDA khí (DAK) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải hoạt động thi công rải ống lắp đặt PLEM, thi công đấu nối spools ngầm dưới biển, tiền chạy thử, chạy thử, đào hào chôn ống thuộc Dự án “đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”, và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty QLDA khí (DAK) sử dụng các tàu thi công thực hiện công việc thi công, lắp đặt, chạy thử dự án “Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”, chi tiết như sau:

 1. Vị trí công trường thi công ngoài biển: Thuộc Lô 05-1b và 05-1c của bể Nam Côn Sơn, cách thành phố Vũng Tàu 350km về phía Đông nam.
 2. Các khu vực thi công có tọa độ như sau:
 • Giàn công nghệ trung tâm Sao Vàng (SV-CPP) tại mỏ Sao Vàng:
Tên giàn Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Sao Vàng 08022’11,56” N 108042’11,32” E
 • Giàn dầu giếng Thiên Ưng (BK-TNG) tại mỏ Thiên Ưng:
Tên giàn Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Thiên Ưng 08033’37,476” N 108046’43,09” E

(Số liệu tọa độ do Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty QLDA khí (DAK) cung cấp)

 1. Công tác thi công rải 02 tuyến ống ngầm bọc bê tông 18inch và 26inch:
 • Thời gian thi công: Từ ngày 21/6/2020 đến ngày 15/7/2020.
 • Danh sách các phương tiện tham gia thi công rải 02 tuyến ống 18inch và 26inch bao gồm:
STT Loại phương tiện Tên phương tiện Đặc điểm nhận dạng
1 Tàu rải ống thi công chính GLOBAL 1200 -         Quốc tịch: Baharnas

–         Hô hiệu: C6DJ2

–         Số IMO: 9463815

–         Màu sơn của tàu: Đỏ

–         Kích thước: 162,3m x 37,8m x 16,1m

2 Tàu hỗ trợ tàu rải ống TC QUEEN -         Quốc tịch: Baharnas

–         Hô hiệu: 3FQA6

–         Số IMO: 9307310

–         Màu sơn của tàu: Trắng/Đỏ

–         Kích thước: 69,60m x 17,0m x 7,0m

3 Sà lan vận chuyển ống số 1 TAN CANG SAI GON 01 -         Quốc tịch: Việt Nam

–         Hô hiệu: Không áp dụng

–         Số IMO: Không áp dụng

–         Màu sơn của tàu: Đỏ

–         Kích thước: 85,34m x 24,38m x5,48m

4 Tàu kéo sà lan vận chuyển ống số 1 TC PRINCESS -         Quốc tịch: Việt Nam

–         Hô hiệu: 3WWS7

–         Số IMO: 9291652

–         Màu sơn của tàu: Trắng/Đen

–         Kích thước: 60,00m x 16,00m x 6,0m

5 Sà lan vận chuyển ống số 2 JMC 2824 -         Quốc tịch: Vanuatu

–         Hô hiệu: Không áp dụng

–         Số IMO: Không áp dụng

–         Màu sơn của tàu: Đen

–         Kích thước: 85,95m x 27,43m x5,49m

6 Tàu kéo sà lan vận chuyển ống số 2 TAN CANG 63 -         Quốc tịch: Việt Nam

–         Hô hiệu: 3WND9

–         Số IMO: 9282352

–         Màu sơn của tàu: Trắng/Đỏ

–         Kích thước: 59,20m x 12,80m x 5,5m

7 Sà lan vận chuyển ống số 3 SEALINK PACIFIC 389 -         Quốc tịch: Malaysia

–         Hô hiệu: Không áp dụng

–         Số IMO: Không áp dụng

–         Màu sơn của tàu: Đen

–         Kích thước: 82,56m x 30,60m x6,70m

8 Tàu kéo sà lan vận chuyển ống số 3 BINH MINH -         Quốc tịch: Việt Nam

–         Hô hiệu: 3WKE

–         Số IMO: 9268447

–         Màu sơn của tàu: Trắng/Xanh

–         Kích thước: 61,00m x 14,95m x 5,8m

 1. Công tác thi công đào hào chôn lấp ống:
 • Thời gian thi công: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 15/9/2020.
 • Danh sách các phương tiện hàng hải tham gia thi đào hào chôn lấp 02 tuyến ống 18inch và 26inch bao gồm:
1 Tàu thi công đào hào VALLIANZ STEADFAST -         Quốc tịch: Singapore

–         Hô hiệu: 9V7008

–         Số IMO: 9503067

–         Màu sơn của tàu: Đen/Đỏ/Trắng

–         Kích thước: 76.00m x 16.80m x7.50m

2 Tàu thi công chôn lấp ống ASHICO LAM SON -         Quốc tịch: Việt Nam

–         Hô hiệu: 3WVS

–         Số IMO: 9359856

–         Màu sơn của tàu: Xanh/Trắng/Cam

–         Kích thước: 67.80m x 15.00m x 6.10m

 1. Công tác thi công đấu nối ngầm và tiền chạy thử tuyến ống:
 • Thời gian thi công: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 25/9/2020.
 • Danh sách các phương tiện hàng hải tham gia công tác đấu nối ngầm và tiền chạy thử bao gồm:
1 Tàu hỗ trợ công tác lặn và công tác chạy thử NORMAND BALTIC -         Quốc tịch: Great Britain

–         Hô hiệu: 2DA06

–         Số IMO: 9468190

–         Màu sơn của tàu: Đỏ

–         Kích thước: 96,30m x 20,00m x 8,0m

2 Tàu ứng cứu sự cố lặn FACLCON 10 -         Quốc tịch: Việt Nam

–         Hô hiệu: Falcon10

–         Số IMO: Không áp dụng

–         Màu sơn của tàu: Trắng/Đen

–         Kích thước: 44,68m x 12,30m x 4,70m

 1. Tàu dịch vụ (SUPPLY VESEL) “BINH AN VICTORY”:
 • Nhiệm vụ: Làm công tác hậu cần hàng hải vận chuyển người, hàng hóa và thực phẩm giữa Vũng Tàu và rải ống “Global 1200” cũng như tàu hỗ trợ lặn thi công ngầm “Normand Baltic” làm việc tại mỏ Sao Vàng và Thiên Ưng xuyên suốt 3 chiến dịch của dự án.
 • Thời gian thực hiện công việc: từ ngày 21/6/2020 đến ngày 25/9/2020.
 • Tên tàu: BINH AN VICTORY
 • Đặc tính kỹ thuật và đặc điểm nhận dạng:

    + Kích thước: 57,74m x 12,30m x 5,50m

    + Quốc tịch: Việt Nam

    + Hô hiệu: 3WEY9

    + Số IMO: 9635731

    + Màu sơn của tàu: Trắng/Đỏ

Hướng dẫn hành hải:

 • Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với các tàu hỗ trợ có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ nêu trên trong thời gian hoạt động để đảm bảo an toàn hành hải.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty QLDA Khí (DAK) ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Đạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng các phân đoạn từ 09 đến 17 và từ 01 đến 07

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề

Thiết lập mới phao neo V72-00622 tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT