Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi đến cảng PTSC Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 256/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  04 tháng  11  năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi đến cảng PTSC Vũng Tàu

VTU  –  65 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 1720/TDKTTN-SKATMT ngày 31/10/2020 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi đến cảng PTSC Vũng Tàu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước kéo giàn Đại Hùng 01 từ cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi đến cảng PTSC Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Vị trí của giàn Đại Hùng 01 tại cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi:

15023’58” N                     Vĩ độ Bắc

108047’41” E                   Kinh độ Đông

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn Đại Hùng 01:

- Tên giàn: Nửa nổi nửa chìm (Semi-Submersible).

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 108,2m; rộng 67,36m; chiều cao 36,6m.

- Hô hiệu: 3WEH.

- Màu sắc: Cam, Nâu, Xám.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của các tàu kéo:
  2. a) Tàu TC QUEEN:

- Số IMO: 9307310

- Hô hiệu: 3FQA6

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 70,7m; rộng 16,0m.

  1. b) Tàu Hải Dương 79:

- Số IMO: 9427653

- Hô hiệu: XVXO7

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 68,0m; rộng 16,4m.

  1. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 01/11/2020 đến 06/11/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn với giàn Đại Hùng 01 tối thiểu 02 dặm và các tàu kéo có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng xăng dầu Mũi Chụt

Về việc thiết lập, điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới