Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 127/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi.

VTU  –  44 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 1069/TDKTTN-SKATMT ngày 19/6/2020 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi, chi tiết như sau:

  1. Vị trí của giàn Đại Hùng 01 tại Lô 05.1a:

08029’19” N                     Vĩ độ Bắc

108040’38” E                   Kinh độ Đông

  1. Vị trí của giàn Đại Hùng 01 tại cảng Dung Quất, Quảng Ngãi:

15026’12” N                     Vĩ độ Bắc

108045’18” E                   Kinh độ Đông

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn Đại Hùng 01 như sau

- Tên giàn: Nửa nổi nửa chìm (Semi-Submersible).

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 108,2m; rộng 67,36m; chiều cao 36,6m.

- Hô hiệu: 3WEH.

- Màu sắc: Cam, Nâu, Xám.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của các tàu kéo:
  2. a) Tàu TC FORTUNE:

- Số IMO: 9354959

- Hô hiệu: XVCM7

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 70,7m; rộng 16,0m.

  1. b) Tàu Hải Dương 79:

- Số IMO: 9427653

- Hô hiệu: XVXO7

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 68,0m; rộng 16,4m.

  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/06/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn với giàn Đại Hùng 01 tối thiểu 02 dặm và các tàu kéo có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vopak

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013