Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 127/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi.

VTU  –  44 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 1069/TDKTTN-SKATMT ngày 19/6/2020 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi, chi tiết như sau:

  1. Vị trí của giàn Đại Hùng 01 tại Lô 05.1a:

08029’19” N                     Vĩ độ Bắc

108040’38” E                   Kinh độ Đông

  1. Vị trí của giàn Đại Hùng 01 tại cảng Dung Quất, Quảng Ngãi:

15026’12” N                     Vĩ độ Bắc

108045’18” E                   Kinh độ Đông

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn Đại Hùng 01 như sau

- Tên giàn: Nửa nổi nửa chìm (Semi-Submersible).

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 108,2m; rộng 67,36m; chiều cao 36,6m.

- Hô hiệu: 3WEH.

- Màu sắc: Cam, Nâu, Xám.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của các tàu kéo:
  2. a) Tàu TC FORTUNE:

- Số IMO: 9354959

- Hô hiệu: XVCM7

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 70,7m; rộng 16,0m.

  1. b) Tàu Hải Dương 79:

- Số IMO: 9427653

- Hô hiệu: XVXO7

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 68,0m; rộng 16,4m.

  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/06/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn với giàn Đại Hùng 01 tối thiểu 02 dặm và các tàu kéo có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Về việc công bố thông báo hàng hải khu vực thi công, chuyển tải tại Cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Tây “W” tại khu vực bãi đá ngầm khu vực cảng Đồng Nai thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai