Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số “0”, Vũng Tàu đến mỏ Đại Hùng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 264/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số “0”, Vũng Tàu đến mỏ Đại Hùng

VTU  –  68 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 1805/TDKTTN-SKATMT ngày 18/11/2020 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số “0” đến mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a  và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số “0” đến mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a để hoạt động khai thác dầu khí, chi tiết như sau:

  1. Vị trí của giàn Đại Hùng 01 tại phao số “0”, Vũng Tàu:

10015’15” N                    Vĩ độ Bắc

107005’15” E                   Kinh độ Đông

  1. Vị trí của giàn Đại Hùng 01 tại mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a:

08029’19” N                    Vĩ độ Bắc

108040’38” E                   Kinh độ Đông

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn Đại Hùng 01:

- Tên giàn: Nửa nổi nửa chìm (Semi-Submersible).

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 108,2m; rộng 67,36m; chiều cao 36,6m.

- Hô hiệu: 3WEH.

- Màu sắc: Cam, Nâu, Xám.

- Cờ: Việt Nam.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của các tàu kéo:
  2. a) Tàu TC FORTUNE:

- Số IMO: 9354959

- Hô hiệu: XVCM7

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 70,7m; rộng 16,0m.

  1. b) Tàu Hải Dương 79:

- Số IMO: 9427653

- Hô hiệu: XVXO7

- Loại:  Tàu kéo

- Cờ: Việt Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Màu sắc: Cam, trắng

- Kích thước: Dài 68,0m; rộng 16,4m.

  1. Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ ngày 19/11/2020, giàn Đại Hùng 01 về đến mỏ Đại Hùng vào ngày 21/11/2020 và hoàn thành công việc kết nối giàn Đại Hùng 01 vào ngày 30/11/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn với giàn Đại Hùng 01 tối thiểu 02 dặm và các tàu kéo có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “TP1”, “TP2” phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong