Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn khoan PVD-2 từ mỏ Rồng – VSP đến mỏ Tê Giác Trắng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 187/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn khoan PVD-2 từ mỏ Rồng – VSP đến mỏ Tê Giác Trắng

VTU – 42 – 2021

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 21-07-073/HL/HSE ngày 09/7/2021 của Công ty Hoàng Long về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải kéo giàn khoan PVD-2 từ mỏ Rồng – VSP đến mỏ Tê Giác Trắng và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Hoàng Long sẽ tiến hành kéo giàn khoan PVD-2 từ mỏ Rồng – VSP đến mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, chi tiết như sau:

  1. Vị trí của giàn khoan PVD-2 tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1:

9055’26,62”            Vĩ độ Bắc

107056’69,41”        Kinh độ Đông

(Tọa độ do Công ty Hoàng Long cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PVD-2:

- Loại giàn:    Jack-up (tự nâng);

- Quốc tịch:   Việt Nam;

- Kích thước: Tổng chiều dài 71,32 m; tổng chiều rộng 63,4 m; tổng chiều cao: 7,62 m;

- Hô hiệu: 3WRB;

- IMO: 8770039;

- Màu: Đỏ, Xanh Dương nhạt;

- Cờ: Việt Nam;

- Khoảng cách an toàn: 500m;

- Ban đêm có tín hiệu đèn theo quy định.

  1. Thời gian thực hiện:

- Thời gian dự kiến bắt đầu kèo giàn khoan là 07:30 ngày 15/7/2021.

- Thời gian dự kiến hoàn thành kéo giàn khoan là 17:00 ngày 15/7/2021.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 500 m với giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với công ty Hoàng Long (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

Về việc thay đổi tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “B1”, “B2” phục vụ thi công xây dựng cảng Bà Rịa Serece

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo