Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc khu vực thi công công trình: Điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “12”) nhằm tận dụng độ sâu khai thác chạy tàu.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khu vực thi công công trình: Điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “12”) nhằm tận dụng độ sâu khai thác chạy tàu.

TVH-  01-2022

Vùng biển: Trà Vinh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “12”.

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-CHHVN ngày 10/12/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “12”) nhằm tận dụng độ sâu khai thác chạy tàu;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-CVHHCT ngày 20/01/2022 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

Căn cứ Đơn đề nghị Công bố Thông báo hàng hải số 93/ĐĐN-CTBĐATHHTNB ngày 08/02/2022 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc khu vực thi công công trình: Điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “12”) nhằm tận dụng độ sâu khai thác chạy tàu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình Điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “12”) nhằm tận dụng độ sâu khai thác chạy tàu, chi tiết như sau:

- Khu vực thi công: đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “12” của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

- Phương tiện thi công: Tàu chuyên dùng VT 0311.

- Thời gian thi công: dự kiến 30 ngày, từ ngày 12/02/2022.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải ra, vào luồng hàng hải Định An – Sông Hậu khi đi qua khu vực phương tiện đang thi công thông báo trên lưu ý tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc thông suốt, thực hiện tránh va theo quy định với phương tiện thi công, tuyệt đối tuân thủ điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để bảo đảm an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

–   Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

–   Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông

Điều chỉnh 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Ba Ngòi