Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  181/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

TVH-  14-2020

Vùng biển: Trà Vinh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Đoạn luồng: Đoạn luồng chung, từ thượng lưu phao báo hiệu số “2” + 180m đến hạ lưu phao báo hiệu số “10” – 950m.

Căn cứ Thông báo số 1781/TB-TCTBĐATHHMN ngày 19/8/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc khởi công gói thầu số 05 – Thi công nạo vét duy tu luồng thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-CVHHCT ngày 15/8/2020 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019 chi tiết như sau:

1- Vị trí đổ đất nạo vét:

Khu vực biển có diện tích 110 ha, được giới hạn khép kín bởi các điểm có tọa độ theo bảng sau:

Điểm góc Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 09025’32,7”N 106040’31,1”E 09025’29,0”N 106040’37,5”E
1.1 09025’59,4”N 106040’55,1”E 09025’55,7”N 106041’01,5”E
1.2 09025’37,7”N 106040’19,6”E 09037’34,0”N 106041’26,0”E
1.3 09025’11,0”N 106040’55,6”E 09036’07,3”N 106041’02,0”E

2- Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển:

- Khu vực thi công:  từ thượng lưu phao báo hiệu số “2” + 180m đến hạ lưu phao báo hiệu số “10” – 950m thuộc Đoạn luồng chung.

- Tuyến hành trình vận chuyển đất nạo vét: Dọc theo tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) từ vị trí đổ đất nạo vét thông báo trên đến phao BHHH số “10”.

2- Phương tiện thi công và thời gian thi công:

a)- Phương tiện thi công: Gồm các tàu cuốc một gầu (xáng cạp), sà lan xả đáy, tàu kéo và tàu hút bụng tự hành.

b)- Thời gian thi công: Từ ngày 20/8/2020 đến dự kiến hết ngày 31/12/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải ra, vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu lưu ý khi đi qua khu vực phương tiện đang thi công và dọc theo tuyến hành trình đi đổ đất nạo vét của tàu hút bụng và các sà lan xả đáy như thông báo trên tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc thông suốt, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường và thực hiện tránh va theo quy định với phương tiện thi công để bảo đảm an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “3A”trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng chuyên dùng Xi măng Hiệp Phước – Công ty Xi măng Nghi Sơn

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu VTU – 71 – 2015

Độ sâu vùng nước trước cảng PV – GAS Vũng Tàu