Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp và phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp và phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

         HCM&VTU – TG – 33 – 2016

          Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

          Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp và Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: Báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp và phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “0” 10017’11,0” N 106058’26,2” E 10017’07,3” N 106058’32,7” E
Phao “GR” 10023’40,6” N 107002’03,1” E 10023’36,9” N 107002’09,6” E

Căn cứ Văn bản số 727/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 07/6/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục sự cố báo hiệu hàng hải AIS “thực” lắp đặt trên các phao báo hiệu hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp và phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã được phục hồi hoạt động đúng theo các thông số kỹ thuật đã được thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 105/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/6/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan PVD II từ Lô dầu khí 11-2/11 về Vũng Tàu kết thúc hoạt động khoan giếng 11-CT-1X

Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ