Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:   222/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2021
 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

BTN – TG – 17 – 2021

Vùng biển:              Tỉnh Bình Thuận

Tên báo hiệu:          Đèn biển Kê Gà

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Kê Gà 10o41’46,4″N 107o59’23,2″E 10o41’42,7″N 107o59’29,6″E

Căn cứ Văn bản số 704/CTBĐATHHNTB-KT ngày 13/9/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc đề nghị thông báo hàng hải hoạt động của đèn chính TRB-400 trạm đèn biển Kê Gà.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Kê Gà đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải số 378/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2019.

Thông báo hàng hải số 184/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/7/2021 không còn hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VIII;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013

Kéo giàn khoan PVD III từ giếng khoan GC-1P, Lô 10&11.1 đến vị trí H17 – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền