Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 102/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang

KGG - TG - 04 - 2023

– Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

– Tên báo hiệu: Đèn biển Núi Nai

– Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
Núi Nai 10o22’00,7″N 104o26’33,8″E 10o21’57,1″N 104o26’40,2″E

Căn cứ Văn bản số 273/CTBĐATHHTNB-KT ngày 15/5/2023 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc báo cáo khắc phục sự cố đèn chính đèn biển Núi Nai.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Núi Nai đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải số 345/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2019.

Thông báo hàng hải số 95/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/5/2023 không còn hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV V;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV IX;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

Về việc tàu XUÂN ĐÀO 45 bị mắc cạn trên vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng Tân Cảng Sa Đéc

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT – cảng Lataca Nhà Bè

Về việc phục hồi hoạt động: phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên