Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 199/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 06 – 2022

- Vùng biển:            Tỉnh Kiên Giang

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Núi Nai

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
Núi Nai 10o22’00,7″N 104o26’33,8″E 10o21’57,1″N 104o26’40,2″E

Căn cứ Báo cáo số 877/CTBĐATHHTNB-KT ngày 08/9/2022 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc khắc phục hoàn thành đèn chính hải đăng Núi Nai.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Núi Nai đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải số 345/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2019.

Thông báo hàng hải số 168/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/7/2022 hết hiệu lưc./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV V;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHToàn.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Sài Gòn Shipyard

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Độ sâu các đoạn cạn luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200DWT – Công ty cổ phần Cát Lái