Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 14/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

BTN – TG – 02 – 2022

- Vùng biển:  Tỉnh           Bình Thuận

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “AP”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (B) Kinh độ (L) Vĩ độ (B) Kinh độ (L)
“AP” 10°29’36,1”N 107°49’31,5”E 10°29’32,4”N 107°49’37,9”E

Căn cứ Báo cáo số 59/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 26/01/2022 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao “AP” báo hiệu chướng ngại vật tại vùng biển Bình Thuận.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 314/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 23/12/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV HTHH KV I;

– Cty TNHH MTV HTHH KV VIII;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực biển Quân chủng Hải Quân diễn tập bắn đạn thật

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu vùng nước khu vực thi công cầu Sài Gòn 2