Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 17/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

TVH – TG – 01 – 2023

- Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

- Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“1” 09027’42,8”N 106030’06,4”E 09027’39,2”N 106030’12,8”E

Căn cứ Báo cáo số 24/BC-CTBĐATHHTNB ngày 13/01/2023 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc khắc phục sự cố phao BHHH số “1” luồng Định An – Sông Hậu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “1” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 12/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 12/01/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV HTHH KV V;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng và vũng quay tàu dự án kho cảng xăng dầu K662-bến cảng xuất nhập xăng dầu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016

Về khu vực chuyên dụng: Thi công sửa chữa nhịp treo, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét gói thầu số 8 phần luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh