Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103/TBHH-TCTBĐATHHMN                 Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  16 tháng 5 năm 2023

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 22 – 2023

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “6”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“6” 10°21’21,1”N 107°02’38,3”E 10°21’17,4”N 107°02’44,8”E

Căn cứ Văn bản số 485/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 16/5/2023 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “6” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải (tham khảo theo Thông báo hàng hải số 312/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2019).

Thông báo hàng hải số 101/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/5/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, IX;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHToàn.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Tân Cảng Cái Cui của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền tại khu vực Phú Quý trong vùng nước cảng biển Bình Thuận do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận quản lý

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng