Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phương tiện thủy nội địa bị chìm tại khu vực thượng lưu cầu Phước Khánh trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  79/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phương tiện thủy nội địa bị chìm tại khu vực thượng lưu cầu Phước Khánh trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 26 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Báo cáo số 247/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 31/3/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc phương tiện thủy nội địa bị chìm tại khu vực thượng lưu cầu Phước Khánh trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 31/3/2021, phương tiện thủy nội địa bị sự cố và chìm tại khu vực thượng lưu cầu Phước Khánh nằm ngoài luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Phương tiện thủy nội địa bị chìm tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10040’05,16’’N 106047’34,86’’E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực phương tiện thủy nội địa bị chìm tại vị trí có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “55”, “56” và “60” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Gò Gia