Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – 38 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1136/BC-XNKSHHMN ngày 17/10/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam kèm theo bình đồ rà quét tỷ lệ 1/5000, ký hiệu RA-SH_1610 thực hiện hoàn thành tháng 10 năm 2016;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 205/ TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/10/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 09040’15,3” N 106011’44,3” E 09040’11,7” N 106011’50,8” E
T1a 09041’28,2” N 106010’06,7” E 09041’24,5” N 106010’13,2” E
T1b 09041’50,8” N 106009’39,0” E 09041’47,2” N 106009’45,4” E
T1b’ 09041’55,1” N 106009’35,0” E 09041’51,4” N 106009’41,4” E
P1b 09040’13,0” N 106011’42,4” E 09040’09,3” N 106011’48,8” E
P1a 09041’25,7” N 106010’04,9” E 09041’22,0” N 106010’11,3” E
P1 09041’48,1” N 106009’32,0” E 09041’44,4” N 106009’38,4” E

Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Hoạt động lắp đặt tuyến cáp SJC tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải