Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo đậu tàu trên sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 133/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo đậu tàu trên sông Hậu

ANG – 02 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh An Giang.

Tên luồng: Luồng Hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 200/CVHHAG-PCTTATANHH ngày 18/6/2019 của Cảng vụ Hàng hải An Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải rà quét chướng ngại vật vị trí neo đậu V9, V10 khu neo đậu tàu trên sông Hậu, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 451A/BC-XNKSHHMN, ngày 08/4/2019 và bình đồ rà tìm chướng ngại vật ký hiệu từ RA.SH_1903_01 đến RA.SH_1903_06, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 3 và tháng 4 năm 2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật vị trí neo đậu V9, V10 khu neo đậu tàu trên sông Hậu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Khu vực điểm neo Tên điểm Hệ VN 2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V9 N27 10021’18,5’’N 105028’15,3’’E 10021’14,9’’N 105028’21,7’’E
N28 10021’12,6’’N 105028’09,0’’E 10021’09,0’’N 105028’15,4’’E
N29 10021’02,2’’N 105028’18,9’’E 10020’58,6’’N 105028’25,4’’E
N30 10021’08,1’’N 105028’25,2’’E 10021’04,5’’N 105028’31,7’’E
V10 N29 10021’02,2’’N 105028’18,9’’E 10020’58,6’’N 105028’25,4’’E
N30 10021’08,1’’N 105028’25,2’’E 10021’04,5’’N 105028’31,7’’E
N31 10020’57,8’’N 105028’35,2’’E 10020’54,1’’N 105028’41,6’’E
N32 10020’51,8’’N 105028’28,9’’E 10020’48,2’’N 105028’35,3’’E

 Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm tại vị trí neo đậu V9, V10 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên./.

          Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải An Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước bến 20.000DWT trên sông Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26C”, “31A”, “31B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “28”, “30”, “32”, “39”, “41”, “43”, “45”, “E1”, “E2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai