Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu

VTU – 63 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 33/CV/SSIT-2016 ngày 11/11/2016 của Công ty LDDV Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn –SSA (SSIT) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1226/BC-XNKSHHMN kèm theo bình đồ rà quét ký hiệu RA.SSIT_1608 tỷ lệ 1/1000 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam hoàn thành tháng 11/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật khu nuớc truớc bến sà lan cảng SSIT và khu nuớc ra luồng hàng hải đuợc giới hạn bởi các điểm có toạ độ như sau:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
SL1 10030’16,9” N 107000’12,5” E 10030’13,2” N 107000’19,0” E
SL2 10030’21,1” N 107000’17,6” E 10030’17,4” N 107000’24,0” E
SL3 10030’21,2” N 107000’18,5” E 10030’17,5” N 107000’24,9” E
SL4 10030’20,9” N 107000’19,3” E 10030‘17,2” N 107000’25,7” E
SL5 10030’20,4” N 107000’19,7” E 10030’16,7” N 107000’26,1” E
SL6 10030’15,5” N 107000’13,8” E 10030’11,8” N 107000’20,2” E
A1 10030’17,2” N 106059’56,0” E 10030‘13,6” N 107000’02,4” E
A2 10030’19,2” N 106059’56,8” E 10030’15,7” N 107000’03,2” E
A3 10030’27,6” N 107000’03,7” E 10030’23,9” N 107000’10,1” E

Không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang