Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc rà quét chướng ngại vật tại khu vực thượng lưu Cầu cảng 75.000 DWT thuộc Bến Cảng Interflour Cái Mép

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 66/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc rà quét chướng ngại vật tại khu vực thượng lưu Cầu cảng 75.000 DWT thuộc Bến Cảng Interflour Cái Mép

VTU – 07 – 2024.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 11/2024/IFV-POR ngày 25/3/2024 của Công ty TNHH Interflour Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải Rà quét chướng ngại vật khu vực thi công tháo dỡ, thu hồi sàn cầu cảng và các chướng ngại vật sau tai nạn đâm va do tàu Wanhai A02 gây ra tại khu vực thượng lưu Cầu cảng 75.000 DWT thuộc Bến Cảng Interflour Cái Mép.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật tại khu vực thượng lưu Cầu cảng 75.000 DWT thuộc Bến Cảng Interflour Cái Mép được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

TT TÊN ĐIỂM HỆ VN-2000 HỆ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
1 A1 10°32’46,20” 107°01’36,73” 10°32’42,53” 107°01’43,16”
2 A2 10°32’44,59” 107°01’32,60” 10°32’40,92” 107°01’39,03”
3 A3 10°32’41,26” 107°01’33,93” 10°32’37,59” 107°01’40,36”
4 A4 10°32’42,88” 107°01’38,06” 10°32’39,21” 107°01’44,49”

Không phát hiện chướng ngại vật tại khu vực rà quét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Interflour Việt Nam (1).

Ghi chú: Số liệu rà quét chướng ngại vật căn cứ bình đồ ký hiệu ITFRQ_01 tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Công ty TNHH Interflour Việt Nam kèm theo Đơn đề nghị số 11/2024/IFV-POR ngày 25/3/2024./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Các phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHToàn.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu khu vực các bến phao BP4, BP5, BP8 và BP9 trên sông Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao TL10, TL11 trên sông Ngã Bảy của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “108”, “110”, “112”, “114” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn điều chỉnh qua khu vực Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu và Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép (Từ phao báo hiệu hàng hải số “24” đến phao báo hiệu hàng hải số “32”)

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM