Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc rà quét chướng ngại vật trên luồng hàng hải Quy Nhơn sau cơn bão số 12

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc rà quét chướng ngại vật trên luồng hàng hải Quy Nhơn sau cơn bão số 12

BĐH – 14 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Công văn số 556/CVHHQNh-PC ngày 08/11/2017 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn về việc rà quét chướng ngại vật trên luồng hàng hải Quy Nhơn,

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1163/BCKT-XNKSHHMN, ngày 10/11/2017 kèm theo các bình đồ ra quét tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ RQQN_1711_01 đến RQQN_1711_04 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam hoàn thành tháng 11 năm 2017.

Tiếp theo thông báo hàng hải số 208/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/11/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi rà quét tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, cụ thể như sau:

- Tồn tại xác tàu chìm (tàu biển Bắc 16) nằm bên phải luồng, lấn luồng xa nhất khoảng 18m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tàu biển Bắc 16 13o45’05,5” N 109o14’47,5” E 13o45’0,8” N 109o14’54,0” E

- Ngoài xác tàu chìm (tàu biển Bắc 16) nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

  1. Trong phạm vi rà quét đoạn mở rộng biên trái luồng ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6” được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
BT3 13o45’31,4” N 109o14’38,9” E 13o45’27,7” N 109o14’45,4” E
BT2 13o45’16,5” N 109o14’42,4” E 13o45’12,8” N 109o14’48,9” E
A 13o44’41,0” N 109o14’49,0” E 13o44’37,3” N 109o14’55,5” E
B 13o44’40,7” N 109o14’47,3” E 13o44’37,0” N 109o14’53,8” E
C 13o45’28,7” N 109o14’37,8” E 13o45’25,0” N 109o14’44,3” E

Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn lưu ý chướng ngại vật nêu trên, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực vị trí tàu HEUNG A DRAGON bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái.

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải “G1” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Bảy Cạnh