Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 40 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 901/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 14/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Sà lan BV1098 10027’30,8” N 106057’10,7” E 10027’27,1” N 106057’17,2” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chú ý vị trí sà lan bị chìm nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước 50.000DWT

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SPCT