Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 40 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 901/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 14/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Sà lan BV1098 10027’30,8” N 106057’10,7” E 10027’27,1” N 106057’17,2” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chú ý vị trí sà lan bị chìm nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” luồng hàng hải Trần Đề (đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến Vàm Nhơn Mỹ)

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Về việc phương tiện thuỷ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Xi Măng HolCim Cát lái trên sông Đồng Nai HCM – 13 – 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng