Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan ĐT – 23258 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 284/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan ĐT – 23258 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 66 – 2020

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

          Căn cứ văn bản báo cáo sự cố tai nạn số 1220/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 07/12/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan SG – 9099 và sà lan ĐT – 23258 va đụng trên luồng hàng hải Soài Rạp và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 1 giờ 45 phút, ngày 07/12/2020 sà lan ĐT-23258  bị va đụng và chìm tại khu vực phao BHHH số “58” luồng Soài Rạp cách biên trái luồng khoảng 56m và nằm ngoài luồng, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên sà lan Hệ tọa độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
ĐT – 23258 10°35’00,9” N 106°46’53.1”E

        (Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, đi cách xa khu vực có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho, Trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải VTU – 22 – 2015

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và tuyến luồng vào cảng Tân cảng Giao Long

Về độ sâu luồng và vũng quay tàu tuyến luồng Soài Rạp nối dài (GĐ2) Đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro