Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan QN – 7067 bị chìm tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vịnh Gành Rái

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 77/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan QN – 7067 bị chìm tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vịnh Gành Rái

HCM – 21 – 2020

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

        Căn cứ Báo cáo số 383/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 27/4/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan QN-7067 bị chìm trên biển Cần Giờ,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 03 giờ 10 phút, ngày  27/4/2020 sà lan QN – 7067 bị chìm tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vịnh Gành Rái, cách phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Soài Rạp khoảng 7,3km theo hướng Đông – Bắc, nằm ngoài luồng hàng hải, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên sà lan Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
QN – 7067 10021’05,16” N 106058’06,96” E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình tại khu vực vịnh Gành Rái, đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, cầu cảng số 4 của Cảng Tân Cảng – Cát Lái

Về việc hoạt động thi công rải ống, lắp đặt PLEM, thi công đấu nối spools ngầm dưới biển, tiền chạy thử, chạy thử, đào hào chôn ống thuộc Dự án “đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Thiết lập phao neo buộc tàu tránh bão tại vịnh Vân Phong – Khánh Hoà

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu