Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 44/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

HCM – 07 – 2019

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

        Căn cứ Báo cáo số 190/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 19/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về sà lan SG 8193 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “3” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia và Biên bản sự cố ngày 19/3/2019 giữa các bên liên quan,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 06 giờ 30 phút, ngày 19/3/2019 sà lan SG 8193 bị sự cố và chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia khoảng 600m, cách biên trái luồng khoảng 50m và nằm ngoài luồng hàng hải, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên sà lan Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
SG 8193 10032’01,2” N 106059’04,1” E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công xử lý sự cố kỹ thuật tuyến cáp ngầm 110Kv tại Hà Tiên – Phú Quốc

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp