Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng Đồng Nai

HCM – 55 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ văn bản số 1300/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 09/10/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng Đồng Nai,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai cụ thể như sau:

  • Tọa độ địa lý:
Tên chướng ngại vật Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Sà lan số hiệu BL 7899 10044’26,2”N 106046’27,6”E
  • Vị trí chướng ngại vật nằm cách biên luồng phải khoảng 350m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trên luồng hàng hải Đồng Nai lưu ý đi cách xa vị trí Sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp