Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc Sà lan TV 7999 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “67” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 47/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  7  tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Sà lan TV 7999 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “67” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 13 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

        Căn cứ Báo cáo số 187/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 07/3/2022 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố sà lan TV 7999 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “67” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Sà lan TV 7999 đang hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thì gặp sự cố và chìm hoàn toàn, cách hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “67” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu khoảng 1,1 Km, cách biên phải luồng khoảng 450 m và nằm ngoài luồng hàng hải, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
10042’19,8”N 106045’11,3”E 10042’16,1”N 106045’17,8”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu giữ khoảng cách an toàn với khu vực sà lan chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm VTS.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm thông tin chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc kéo giàn khoan Parameswar từ vị trí giếng khoan KNV-4XP của lô 01&02/10 tới vị trí giếng khoan mới SN-1A của lô 09-2/09