Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan VL – 11311 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  23  /TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan VL – 11311 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 09 – 2020

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ Báo cáo số 140/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 21/02/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 08 giờ 10 phút, ngày 21/02/2020 sà lan VL – 11311 bị sự cố và chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” luồng hàng hải Soài Rạp (phía phải luồng và bên ngoài luồng hàng hải – cửa Tắc Sông Chà), cách biên phải luồng khoảng 300m và nằm ngoài luồng hàng hải, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên sà lan Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VL – 11311 10°38’50,5” N 106°45’42,4” E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Soài Rạp đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Tắt từ Km 0-650 (Km 30+687 -:- Km 31 +332,5 thuộc gói thầu 11) đến Km 8+175 thuộc gói thầu 6A, 6B và đoạn luồng biển từ Km 0+000 đến Km 0+678 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải