Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng và trạm điều tiết phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 18/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng và trạm điều tiết phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

HCM – 06 – 2020

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và Soài Rạp

Tọa độ địa lý:

Tên trạm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Cầu Bình Khánh
Trạm trung tâm 10039’34,2”N 106044’07,1”E 10039’30,5”N 106044’13,5”E
Trạm thượng lưu 10040’05,1”N 106044’24,9”E 10040’01,4”N 106044’31,4”E
Trạm hạ lưu 10039’24,8”N 106044’41,0”E 10039’21,1”N 106044’47,4”E
Cầu Phước Khánh
Trạm trung tâm 10039’51,0”N 106047’58,5”E 10039’47,3”N 106048’04,9”E
Trạm thượng lưu 10040’04,6”N 106047’12,4”E 10040’01,0”N 106047’18,9”E
Trạm hạ lưu 10039’41,1”N 106048’16,3”E 10039’37,4”N 106048’22,7”E

Căn cứ Văn bản số 115/TB-CTBĐATHHĐNB ngày 13/02/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tạm ngừng công tác điều tiết bảo đảm an toàn giao thông hàng hải phục vụ thi công cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng (được lắp đặt trên trạm điều tiết thượng lưu, hạ lưu cầu) và các trạm điều tiết phục vụ thi công cầu Phước Khánh, Bình Khánh tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/02/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp qua khu vực thi công cầu Bình Khánh, Phước Khánh đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của của hệ thống báo hiệu hàng hải, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc phủ mattress cho các đoạn ống bị lộ trên đường ống 16 Bạch Hổ – Long Hải năm 2016

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “126”, “128”, “130”, “131” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời Container bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc Thiết lập mới phao neo R1, R2 tại khu nước trước trạm nghiền Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Về việc tàu kéo SG – 3762 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp