Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải

 Sài Gòn – Vũng Tàu

         HCM – 66 – 2016

          Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

          Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “54”

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Đăng tiêu

số “54”

10039’22,5” N 106048’12,5” E 10039’18,8” N 106048’18,9” E

Căn cứ báo cáo số 1613/BC-TCTBĐATHHMN ngày 23/12/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố tiêu báo hiệu hàng hải số “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu bị đổ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đăng tiêu số “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/12/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu khi đi qua khu vực thông báo trên lưu ý các thay đổi, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường cảnh giới để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc tàu RV GARDA làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Về khu vực thi công công trình khoan khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“XD1”, “XD2” phục vụ thi công cầu cảng 30.000DWT và bến xà lan 2.000DWT thuộc Bến cảng xăng dầu hàng không miền Nam

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải