Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải

 Sài Gòn – Vũng Tàu

         HCM – 66 – 2016

          Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

          Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “54”

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Đăng tiêu

số “54”

10039’22,5” N 106048’12,5” E 10039’18,8” N 106048’18,9” E

Căn cứ báo cáo số 1613/BC-TCTBĐATHHMN ngày 23/12/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố tiêu báo hiệu hàng hải số “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu bị đổ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đăng tiêu số “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/12/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu khi đi qua khu vực thông báo trên lưu ý các thay đổi, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường cảnh giới để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Chút – tỉnh Khánh Hòa

Về việc chấm dứt hoạt động báo hiệu hàng hải AIS “ảo” thay thế tạm thời phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải bị sự cố

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “D1”, “D2” phục vụ thi công cải tạo kè trạm Mũi Đèn Đỏ, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, cầu cảng số 4 của Cảng Tân Cảng – Cát Lái

Độ sâu luồng Sông Gò Gia – Bà Rịa – Vũng Tàu