Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngưng hoạt động đăng tiêu số “12” luồng hàng hải Sông Dừa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngưng hoạt động đăng tiêu số “12” luồng hàng hải Sông Dừa

HCM TG – 17 - 2021

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dừa;
  • Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “12”.

Tọa độ địa lý:

Tên đăng tiêu Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“12” 10°35’06,3” N 106°52’29,1” E 10°35’02,6” N 106°52’35,5” E

Căn cứ Văn bản số 115/BC-CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 13/02/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về sự cố trụ tiêu số “12” trên luồng hàng hải Sông Dừa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Đăng tiêu số “12” luồng hàng hải Sông Dừa bị sự cố và tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/02/2021.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Bắn đạn thật trên biển, khu vực biển Hòn Đồ, ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật luồng Soài Rạp Đoạn từ phao “1” đến thượng lưu phao “40” + 145m.

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “T”, “K” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật của vùng nước được khảo sát phục vụ nghiên cứu, thiết lập Vùng đón trả hoa tiêu tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu