Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngưng hoạt động đăng tiêu số “12” luồng hàng hải Sông Dừa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngưng hoạt động đăng tiêu số “12” luồng hàng hải Sông Dừa

HCM TG – 17 - 2021

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dừa;
  • Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “12”.

Tọa độ địa lý:

Tên đăng tiêu Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“12” 10°35’06,3” N 106°52’29,1” E 10°35’02,6” N 106°52’35,5” E

Căn cứ Văn bản số 115/BC-CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 13/02/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về sự cố trụ tiêu số “12” trên luồng hàng hải Sông Dừa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Đăng tiêu số “12” luồng hàng hải Sông Dừa bị sự cố và tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/02/2021.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc điều chỉnh vị trí trạm điều tiết số 1 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam (Giai đoạn 2)

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17

Về việc tàu Hải Trường 36 mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn