Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 11/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 03 – 2020

- Vùng biển:           Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“26A” 10°32’41,0”N 106°50’44,0”E 10°32’38,2”N 106°50’51,1”E
“26B” 10°32’50,5”N 106°50’44,1”E 10°32’46,8”N 106°50’50,5”E

Căn cứ Văn bản số 33/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 16/01/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi các phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu tạm ngừng hoạt động từ ngày 16/01/2020./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến ca nô Quận 7 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PTSC Phú Mỹ

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “P1”, “P2” “P3”, “P4”, “K1”, “K2” phục vụ thi công xây dựng cầu Phước Khánh, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát