Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật “AP” trên vùng biển Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TBHH-TCTBĐATHHMN                  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật “AP” trên vùng biển Bình Thuận

BTN – TG – 01 – 2024

– Vùng biển:  Tỉnh           Bình Thuận

– Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “AP”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“AP” 10°29’36,0″N 107°49’31,6″E 10°29’32,3″N 107°49’38,0″E

Căn cứ Văn bản số 25/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 05/01/2024 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc phao “AP” báo hiệu xác tàu An Phú 868 bị sự cố.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật “AP” trên vùng biển Bình Thuận tạm ngừng hoạt động từ ngày 05/01/2024./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV HTHH KV I;

– Cty TNHH MTV HTHH KV VIII;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc hoàn thành trục vớt xác tàu chìm tại khu vực phao BHHH số “58” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Về việc Thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh