Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” trên luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 193/TBHH-TCTBĐATHHMN               Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – TG – 51 – 2021

- Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:     Luồng hàng hải Soài Rạp

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “6”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“6” 10017’34,2”N 106054’48,5”E 10017’30,5”N 106054’55,0”E

Căn cứ Văn bản số 678/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 16/7/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc báo cáo sự cố phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Soài Rạp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “6” trên luồng hàng hải Soài Rạp tạm ngừng hoạt động từ ngày 16/7/2021./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3”, “A4” phục vụ thi công công trình cải tạo nâng cấp đường dây 220 KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu sau nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải chuyên dùng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyện Hải 2, tỉnh Trà Vinh