Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về việc tàu CS RESPONDERS hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC 2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 268/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu CS RESPONDERS hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC 2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

BĐH  –  16 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Căn cứ Đơn đề nghị số 67/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 25/11/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu CS RESPONDERS hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC 2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 4119/CVT-HTKN ngày 11/11/2019 của Cục Viễn Thông – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép lắp đặt tuyến SJC2 trong vùng biển Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) sử dụng tàu CS RESPONDERS hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC 2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ lắp đặt được giới hạn bởi 02 điểm, có tọa độ như sau:
Tên điểm Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
1 13044.904’ N 109012.886’ E
2 13017.809’ N 110018.415’ E

* Tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) cung cấp.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu CS RESPONDERS như sau:

- Tên tàu: CS RESPONDERS.

- Quốc tịch: Korea.

- Kích thước: Dài 105,5m; rộng 20,0m; mớn nước 8,0m

- Hô hiệu: D7AW.

- Số IMO: 9215206.

- Màu sắc: Cam.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Đến ngày 31/12/2019


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu CS RESPONDERS có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

Thông số kỹ thuật của vùng nước được khảo sát phục vụ nghiên cứu, thiết lập Vùng đón trả hoa tiêu tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu

Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng STX OSV Vũng Tàu trên luồng sông Dinh

Tọa độ hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển