Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Hạ Long 02 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “69” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 237/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Hạ Long 02 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “69” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 52 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

        Căn cứ Văn bản số 911/CVHHTPHCM-ATANHH ngày 13/10/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh về việc khẩn trương thiết lập BHHH đánh dấu chướng ngại vật nguy hiểm tại vị trí tàu kéo Hạ Long 02 chìm tại trên sông Nhà Bè; Biên bản hiện trường ngày 14/10/2020 giữa các bên liên quan;

        Căn cứ Báo cáo số 1244/BC-CTBĐATHHĐNB của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu Hạ Long 02 bị chìm trên sông Nhà Bè.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Tàu Hạ Long 02 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “69” +1,5Km trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải, vị trí có tọa độ tương đối như sau:

 Tên phương tiện Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tàu Hạ Long 02 10043’49,5”N 106046’02,0”  E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, lưu ý đi cách xa khu vực tàu chìm, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính của hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Độ sâu vùng nước trước cảng Trạm nghiền xi măng Công Thanh trên sông Lòng Tàu

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng.

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thi công khảo sát của tàu DN58 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu