Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu KHANG ANH 189 bị chìm trên vùng biển

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 92/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu KHANG ANH 189 bị chìm trên vùng biển

TVH – 05 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Văn bản số 201/CVHHCT-PC ngày 16/4/2021 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc Công bố thông báo hàng hải tàu Khang Anh 189 bị chìm và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Xác tàu KHANG ANH 189 bị chìm tại vị trí có tọa độ:

Tên tàu Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KHANG ANH 189 09042,450’N 106051,830’E

 (Tọa độ do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình qua khu vực biển tàu KHANG ANH 189 bị chìm tại vị trí có tọa độ thông báo trên lưu ý giữ khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại giếng Thạch Anh 3-1X lô 05-2/10

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải