Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   117/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

VTU  –  37 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 596/ĐNB-XD ngày 03/06/2020 của Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ sử dụng tàu Nile River tiến hành hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, chi tiết như sau:

  1. Khu vực tàu Nile River hoạt động theo lý trình thiết kế từ KP 324 đến KP 207.5 có tọa độ:
TT Lý trình theo thiết kế Tọa độ theo WGS 84
1 Từ KP 324 10022’11.6541” N, 107015’13.1651” E (1148728.44N, 89615.1E)
2 Đến KP 207.5 09037’45.776” N, 108000’15.486” E

(1065875.032N, 171177.297E)

( Số liệu tọa độ do Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu Nile River như sau:

- Quốc tịch: Hà Lan.

- Loại tàu: Tàu đào hào (Dredging Vessel).

- Kích thước: 144m x 28m x 11.9m

- Cờ: Hà Lan

- Hô hiệu: PEBF.

- Số IMO: 9187007.

- Màu: Xanh lá, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian lắp đặt: Dự kiến từ ngày 10/06/2020 đến ngày 31/10/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 150m tính từ mạn tàu Nile River có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Tổng công ty Khí Đông Nam Bộ –  CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến thiết bị, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng

Độ sâu luồng sông Dinh