Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu báo hiệu C1C2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 109/TBHH-TCTBĐATHHMN      Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu báo hiệu C1C2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

         HCM – TG – 19- 2019

          Vùng biển:   Thành phố Hồ Chí Minh.

          Tên luồng:     Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu: Chập tiêu C1C2

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tiêu trước C1 10°31’21,6”N 106°56’52,1”E 10°31’17,9”N 106°56’58,5” E
Tiêu sau C2 10°31’18,9”N 106°56’59,8”E 10°31’15,2”N 106°57’06,3”E

Căn cứ Báo cáo số 419/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 22/5/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành lắp đặt đèn AECS-SNM5 cho chập tiêu C1C2,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu báo hiệu C1C2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chi tiết như sau:
Tên báo hiệu Đặc tính ánh sáng của báo hiệu
Tiêu trước C1 ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10,0 giây

1,0s + 1,0s + 1,0s + 1,0s + 1,0s + 5,0s  = 10s

Tiêu sau C2 ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10,0 giây

1,0s + 1,0s + 1,0s + 1,0s + 1,0s + 5,0s  = 10s

- Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đổ đất nạo vét ngoài khơi Vũng Tàu (Khu A)