Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 141/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát

KHA - TG - 12 - 2019

– Vùng biển:            Tỉnh Khánh Hòa

– Tên báo hiệu:       Đèn biển Đá Lát

– Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Đá Lát 08040’02,1”N 111039’44,9”E 08039’58,3”N 111039’51,2”E

Căn cứ Báo cáo số 221/CTBĐATHHBĐ&HĐ-KT ngày 03/7/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biến đông và Hải đảo về việc đưa đèn phụ hải đăng Đá Lát vào hoạt động thay thế đèn chính,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Do đèn chính của đèn biển Đá Lát bị sự cố và đã tạm dừng hoạt động. Đèn phụ được đưa vào sử dụng thay thế với các đặc tính như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

– Ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ 5,0 giây;

0,5+4,5 = 5,0 giây

– Phạm vi chiếu sáng: 3600;

– Tầm hiệu lực ánh sáng: 12,0 hải lý.

  1. Các đặc tính khác của đèn biển Đá Lát không thay đổi./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Calofic

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Thi công Dự án Đường dây 22KV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề