Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 78/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2019
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chông

KGG - TG - 02 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Kiên Giang

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Hòn Chông

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Chông 10008’40,8″N 104035’57,6″E 10008’37,1″N 104036’04,0″E

Căn cứ Báo cáo số 316/BCSC-CTBĐATHHTNB ngày 17/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc sự cố sét đánh tại trạm đèn Hòn Chông,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Do đèn chính của đèn biển Hòn Chông bị sự cố sét đánh và đã tạm dừng hoạt động. Đèn phụ được đưa vào sử dụng thay thế với các đặc tính như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm: Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 16,0 giây;

(0,06s+2,61s+0,06s+2,61s+0,06s+5,27s+0,06s+5,27s =16s.

  1. Các đặc tính khác của đèn biển Hòn Chông không thay đổi./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng FU-I trên sông Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng K12A, K12C Cảng Tân Thuận của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-3/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2