Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:   168 /TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  24 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 05 – 2022

– Vùng biển:            Tỉnh Kiên Giang

– Tên báo hiệu:       Đèn biển Núi Nai

– Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
Núi Nai 10o22’00,7″N 104o26’33,8″E 10o21’57,1″N 104o26’40,2″E

Căn cứ Báo cáo số 749/BC-CTBĐATHHTNB ngày 24/7/2022 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc sự cố đèn chính của đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Do đèn chính của đèn biển Núi Nai bị sự cố và đã tạm dừng hoạt động. Đèn dự phòng được đưa vào sử dụng thay thế với các đặc tính như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

– Ánh sáng trắng, chớp nhóm (2), chu kỳ 10 giây;

(0,5s + 2,0s + 0,5s + 7,0s  = 10s)

– Tầm hiệu lực ánh sáng: 10,0 hải lý.

  1. Các đặc tính khác của đèn biển Núi Nai không thay đổi./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV V;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng ITC Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

TBHH v/v thiết lập mới 03 phao BHHH luồng Định An – Cần Thơ

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh